The playground

More information here

förtydliga Social Security Disability Program

Social Security invaliditetsförmåner är ofta det slutliga skyddsnätet för personer som lider av medicinska funktionsnedsättningar, såsom ankyloserande spondylit, som gör det omöjligt för dem att arbeta. För de flesta är det frustrerande, förvirrande och långsamt att kämpa genom Socialförsäkringsadministrationens (SSA) byråkrati. Denna artikel kommer att förklara och förenkla Social Security disability program och hur det […]

Social Security invaliditetsförmåner är ofta det slutliga skyddsnätet för personer som lider av medicinska funktionsnedsättningar, såsom ankyloserande spondylit, som gör det omöjligt för dem att arbeta. För de flesta är det frustrerande, förvirrande och långsamt att kämpa genom Socialförsäkringsadministrationens (SSA) byråkrati. Denna artikel kommer att förklara och förenkla Social Security disability program och hur det i allmänhet gäller fordringar relaterade till spondyloarthritis (kallad spondyloarthropathy av US Social Security Administration).

spondylit Association of America (SAA): Vad är socialförsäkringsförmåner?

Richard I. Feingold (RF): Social Security Invaliditetsförsäkringsförmåner och tilläggsskydd Inkomst invaliditetsförmåner är de två handikappförmånsprogrammen som administreras av US Social Security Administration. Dessa förmånsprogram ger månatliga förmåner och sjukförsäkring till dem som kvalificerar sig. Det finns både medicinska och icke-medicinska krav på dessa program.

SAA: Hur bevisar en sökande att de är inaktiverade?

RF: socialförsäkringslagen definierar funktionshinder som oförmåga att engagera sig i någon väsentlig förvärvsverksamhet (SGA) på grund av medicinskt bestämbar fysisk eller psykisk nedsättning som har varat eller kan förväntas vara i en kontinuerlig period av inte mindre än 12 månader, eller kan förväntas leda till dödsfall.

SAA: Vad är SSA: s femstegs utvärderingsprocess för att bestämma funktionshinder?

RF: Social Security frågar först om en sökande engagerar sig i SGA, som arbetar på en väsentlig nivå. Om arbetsinkomsten är mer än $1,130 per månad i 2016, eller $1,170 per månad i 2017, kan Social trygghet betrakta dessa belopp som betydande och ansökan om förmåner kan nekas. Det finns ytterligare regler för egenföretagare.

om en sökande inte deltar i SGA (Steg 1,) bestämmer Socialförsäkringen om det finns en medicinskt bestämbar försämring som väsentligt begränsar individens fysiska eller mentala förmåga att göra grundläggande arbetsaktiviteter (steg 2). Om en sökande har minst en allvarlig nedsättning, överväger Socialförsäkringen om kriterierna för någon av dess listade nedskrivningar har uppfyllts. Om så är fallet kan käranden hittas inaktiverad (steg 3). Om inte, då Social trygghet måste fastställa kärandens ” Rest funktionell kapacitet (RFC).”När det är klart tar Socialförsäkringen hänsyn till RFC för att finna om sökanden kan utföra sitt ”tidigare relevanta arbete” (steg 4) eller något annat arbete (steg 5). Vid steg 5 ssa anser kärandens ålder, utbildning och överförbara färdigheter för att fastställa huruvida käranden är inaktiverad enligt lagen.

SAA: vilka är listorna över nedskrivningar (steg 3 i processen)?

RF: listan över försämringar beskriver, för varje större kroppssystem, försämringar som anses vara tillräckligt allvarliga för att förhindra att en individ gör någon förvärvad aktivitet. De omfattar inte alla möjliga försämringar. Notering 14.00 heter ” immunförsvar – vuxen.”Det innehåller ett antal sjukdomar inom det, var och en räknas upp separat.

de inledande kommentarerna i notering 14.00 anger, ” spektrumet av inflammatorisk artrit innehåller ett brett spektrum av störningar som skiljer sig åt i orsak, kurs och resultat. Kliniskt kan inflammation i större perifera leder vara den dominerande manifestationen som orsakar svårigheter med ambulation (promenader) eller fina och grova rörelser; det kan finnas ledvärk, svullnad och ömhet. Artrit kan påverka andra leder, eller orsaka mindre begränsning i ambulation eller utförandet av fina och grova rörelser. I kombination med extraartikulära egenskaper, inklusive konstitutionella symtom eller tecken (svår trötthet, feber, sjukdom, ofrivillig viktminskning) kan inflammatorisk artrit resultera i en extrem begränsning…

inflammatorisk artrit som involverar axiell ryggrad (spondyloartropati) kan vara associerad med störningar som: (i) Reiters syndrom; (ii) ankyloserande spondylit; (iii) psoriasisartrit; (iv) Whipples sjukdom; (v) beh; och (vi) inflammatorisk tarmsjukdom. Inflammatorisk artrit som involverar perifera leder kan vara associerad med störningar såsom: (i) reumatoid artrit; (ii) Sjabbiggrens syndrom; (iii) psoriasisartrit; (iv) kristallavsättningsstörningar (gikt och pseudogout); (v) Lyme-sjukdom; och (vi) inflammatorisk tarmsjukdom.”

notering 14.00 säger vidare att: ”extraartikulära egenskaper hos inflammatorisk artrit kan innebära något kroppssystem; till exempel: (Iridocyklit, keratokonjunktivit sicca, uveit), lung (pleurit, lungfibros eller knölar, restriktiv lungsjukdom), kardiovaskulär (aortaklaffen insufficiens, arytmier, koronar arterit, myokardit, perikardit, Raynauds fenomen, systemisk vaskulit), renal (amyloidos i njuren), hematologisk (kronisk anemi, trombocytopeni), neurologisk (perifer neuropati, radikulopati, ryggmärg eller cauda equina kompression med sensorisk och motorisk förlust), mental (kognitiv dysfunktion, dåligt minne) och immun Feltys syndrom (hypersplenism med nedsatt immunkompetens).”

inom notering 14.00 är notering 14.09-inflammatorisk artrit. Det finns fyra avsnitt i denna lista:

1. Ihållande inflammation eller ihållande deformitet av:

1.1. En eller flera större perifera viktbärande leder som resulterar i oförmåga att ambulera effektivt…eller

1.2. En eller flera större perifera leder i varje övre extremitet vilket resulterar i oförmåga att utföra fina och grova rörelser effektivt.

2. Inflammation eller deformitet i en eller flera större perifera leder med:

2. 1. Involvering av två eller flera organ / kroppssystem med ett av de organ/kroppssystem som är involverade till åtminstone en måttlig svårighetsgrad; och

2.2. Minst två av de konstitutionella symtomen eller tecknen (svår trötthet, feber, sjukdom eller ofrivillig viktminskning.)

3. Ankyloserande spondylit eller andra spondyloartropatier, med:

3.1. Ankylos (fixering) av dorsolumbar eller cervikal ryggrad som visas genom lämplig medicinskt acceptabel avbildning och uppmätt vid fysisk undersökning vid 45 kcal eller mer av flexion från vertikalt läge (noll grader); eller

3.2. Ankylos (fixering) av dorsolumbar eller cervikal ryggrad som visas genom lämplig medicinskt acceptabel bildbehandling och uppmätt vid fysisk undersökning vid 30 kg eller mer av flexion (men mindre än 45 kg) mätt från vertikalt läge (noll grader) och involvering av två eller flera organ/kroppssystem med ett av de involverade organen/kroppssystemen till åtminstone en måttlig svårighetsgrad.

4. Upprepade manifestationer av inflammatorisk artrit, med minst två av de konstitutionella symptomen eller tecknen (svår trötthet, feber, sjukdom eller ofrivillig viktminskning) och något av följande på markerad nivå:

4.1. Begränsning av dagliga aktiviteter,

4.2. Begränsning för att upprätthålla social funktion,

4.3. Begränsning i att slutföra uppgifter i tid på grund av brister i koncentration, uthållighet eller takt.

som används i ovanstående lista betyder oförmågan att ambulera effektivt ”…en extrem begränsning av förmågan att gå; dvs en försämring som stör mycket allvarligt med individens förmåga att självständigt initiera, upprätthålla eller slutföra aktiviteter. Ineffektiv ambulation definieras generellt som otillräcklig funktion i nedre extremiteten (se 1.00J) för att tillåta oberoende ambulation utan användning av en handhållen hjälpmedel som begränsar funktionen hos båda övre extremities…To ambulate effektivt, individer måste kunna upprätthålla en rimlig gångtakt över ett tillräckligt avstånd för att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet. De måste ha möjlighet att resa utan följeslagare till och från en arbetsplats eller skola. Därför inkluderar exempel på ineffektiv ambulation, men är inte begränsade till, oförmågan att gå utan användning av en rullator, två kryckor eller två käppar, oförmågan att gå ett block i rimlig takt på grova eller ojämna ytor, oförmågan att använda vanlig kollektivtrafik, oförmågan att utföra rutinmässiga ambulatoriska aktiviteter, såsom shopping och bank, och oförmågan att klättra några steg i rimlig takt med användning av en enda ledstång. Förmågan att gå självständigt om sitt hem utan användning av hjälpmedel utgör inte i sig en effektiv ambulation.

denna lista tar också hänsyn till funktionsnedsättningar i armar, händer och fingrar. SSA: s föreskrifter säger att ”oförmåga att utföra fina och grova rörelser effektivt innebär en extrem funktionsförlust hos båda övre extremiteterna; dvs en försämring som stör mycket allvarligt med individens förmåga att självständigt initiera, upprätthålla eller slutföra aktiviteter. För att effektivt kunna använda sina övre extremiteter måste individer kunna upprätthålla sådana funktioner som att nå, trycka, dra, greppa och fingra för att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet. Därför inkluderar exempel på oförmåga att utföra fina och grova rörelser effektivt, men är inte begränsade till, oförmågan att förbereda en enkel måltid och mata sig själv, oförmågan att ta hand om personlig hygien, oförmågan att sortera och hantera papper eller filer och oförmågan att placera filer i ett arkivskåp vid eller över midjenivå.”

SAA: Vad händer om en sökande har en form av spondyloarthritis, men det är inte lika svårt som noteringen?

RF: en sökande kan fortfarande hittas inaktiverad även om villkoret inte kvalificerar sig under listorna över nedskrivningar (steg 3.) Som en del av Steg 4 i sin analys utvärderar SSA en sökandes återstående funktionella kapacitet (RFC) – vad en sökande fortfarande kan göra trots de begränsningar som orsakas av deras försämringar. Om kärandens RFC inte hindrar dem från att utföra uppgifterna i sitt tidigare relevanta arbete, kommer Social trygghet att neka fordran. Men om en kärandes RFC förhindrar förmågan att utföra sitt tidigare relevanta arbete, kommer Socialförsäkringen att gå vidare till steg 5 och avgöra om käranden kan utföra något annat arbete eller inte.

SAA: Vad anser SSA för att avgöra om en sökande kan utföra tidigare relevant arbete?

RF: som nämnts ovan, i steg 4 i 5 steg Sekventiell utvärderingsprocess, sökanden måste bevisa att han eller hon inte kan utföra sitt tidigare relevanta arbete. I allmänhet är tidigare relevant arbete arbete som sökanden har utfört under de senaste 15 åren på SGA-nivån (betydande förvärvsverksamhet) under en tillräcklig tid för att sökanden ska ha lärt sig teknikerna, förvärvat information och utvecklat den anläggning som behövs för genomsnittlig prestanda i arbetssituationen. SSA anser sökandens RFC (restfunktionell kapacitet) och jämför den med de fysiska och mentala kraven från detta tidigare relevanta arbete. Om kärandens RFC hindrar honom eller henne från att utföra de fysiska och mentala kraven från detta tidigare arbete, bör SSA finna att käranden inte kan utföra sitt tidigare relevanta arbete och utredningen går till steg 5: om käranden kan utföra något annat arbete i regional eller nationell ekonomi. Om sökanden inte kan utföra annat arbete som är tillgängligt i betydande antal i regional och nationell ekonomi, kommer fordran att godkännas. Om käranden kan utföra annat arbete kommer fordran att nekas.

SAA: hur viktigt är objektivt bevis på medicinska symtom?

RF: SSA: s föreskrifter kräver att någon försämring måste bero på anatomiska, fysiologiska eller psykologiska avvikelser som kan visas av medicinskt acceptabla kliniska och laboratoriediagnostiska fynd. Medan en kärandes beskrivning av symtom till kärandens läkare och förklaringen av tillståndets inverkan på dagliga aktiviteter måste övervägas av SSA, måste en fysisk eller psykisk försämring fastställas med medicinska bevis som består av tecken, symtom och laboratoriefynd.

SAA: Hur viktigt är det att en sökande får medicinsk behandling för villkoren?

RF: med tanke på ovanstående är detta kritiskt. Fokus i alla handikappkrav ligger på medicinska bevis-det är läkarens kliniska fynd, kontorsanteckningar, rapporter och medicinska testresultat. Att bevis är primära och är ofta viktigare än vad käranden säger på SSA former eller vittnesmål vid en utfrågning. Medan en kärandes beskrivning av ett tillstånds inverkan på deras dagliga verksamhet är viktig och måste beaktas av SSA, är innehållet i den medicinska dokumentationen den primära beviskällan för att avgöra fordran. SSA ger i allmänhet mer vikt vid resultaten och åsikterna från behandling av specialister, såsom ortopediska läkare, reumatologer, neurologer och smärtspecialister, än till familjeutövare.

SAA: vad kan en sökande förvänta sig under hela ansökningsprocessen?

RF: Tyvärr tar anspråk längre tid att avgöras, till stor del för att färre fordringar godkänns före en utfrågning med en Förvaltningsrättsdomare. Dessutom godkänns färre fordringar, därför kan fler överklaganden vara nödvändiga, ibland till federal domstol. Det är viktigt att få ordentlig vägledning genom en erfaren representant för att maximera sina chanser att godkännande.

SAA: vilka resurser finns tillgängliga för att hjälpa till att navigera i ansökningsprocessen och förbättra sina chanser att godkänna?

RF: som nämnts ovan kan din representant vara en stor hjälp. Spondylitis Association of America är en enorm resurs. Familj och vänner bör verkligen inkluderas eftersom det kan vara en försöksprocess. Dessutom har Socialförsäkringswebbplatsen massor av användbar, läsbar information. Se även min hemsida, Usadisabilitylaw och registrera dig för mitt nyhetsbrev.

denna artikel publicerades ursprungligen i Winter 2016-numret av Spondylitis Plus, kvartalsnyhetsmagasinet för Spondylitis Association of America. Medlemmar får varje kopia av spondylit Plus i posten gratis. Skaffa ett medlemskap!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.